گوشواره

تمام گوشوارهها دست ساز و لیمیت ادیشن هستن

گوشواره فیروزه و سنگ‌قرمز

2,000,000 تومان
وزن : 13 گرم نقره و فیروزه اصل نیشابور و سنگ‌مصنوعی قرمز.

گوشواره سکه و سنگ‌سیاه

1,200,000 تومان
18.5 گرم نقره و سکه شیر و خورشید و سنگ مصنوعی

گوشواره فیروزه سکه و سنگ سبز

1,700,000 تومان
18 گرم نقره و فیروزه نیشابور و سنگ‌مصنوعی